Deze gedragscode is bedoeld ter bescherming van de leden maar ook om te voorkomen dat een trainer / begeleider / bestuurder of anderszins betrokkene (wellicht onder valse beschuldigingen) in diskrediet wordt gebracht.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider werkt altijd met respect naar de pupil toe.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de pupil niet bij hem/haar thuis of vervoert hem/haar niet met zijn eigen auto tenzij de desbetreffende ouders/verzorgers daar expliciet toestemming voor geven.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider onthoudt zich van (seksueel getinte) verbale intimiteiten
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De begeleider geeft geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaadt de begeleider geen financiele beloning of geschenken van de sporter die in onevenredeige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 11. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 12. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

In gevallen waarin je van mening bent dat de gedragscode, zoals die hieronder is beschreven, niet nageleefd wordt kan je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, bestuursleden van Turnstad Groningen of een vertrouwenspersoon van NOC NSF. Contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Turnstad Groningen kan door een e-mail te sturen naar: vertrouwenspersoon@turnstadgroningen.nl