Protocol automatische incasso contributie

 • De contributie en/of andere inningen worden aan het einde van de maand geïncasseerd. Je ontvangt een aantal dagen voor incasso per email een factuur met de specificatie van het te incasseren bedrag. Er zijn 10 incasseringsmomenten. In de maanden juli en augustus waarin nagenoeg geen lessen zijn, wordt niet geincasseerd (met uitzondering van de selectiegroepen omdat zij wel doortrainen in deze maanden)
 • Mocht het bedrag niet geïncasseerd kunnen worden (stornering), dan volgt een herinneringsfactuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Als de herinneringsfactuur niet tijdig wordt betaald, volgt een tweede herinneringsfactuur met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Wordt deze tweede herinneringsfactuur niet betaald, volgt er nog één herinnering per email vanuit incasso@turnstadgroningen.nl
 • Daarna zal de factuur bij een incassobureau neergelegd worden ter vordering. Eventuele incassokosten komen op rekening van de betaler.
 • De eerste keer dat er openstaande facturen ter incasso worden ingediend bij een incassobureau heeft dit nog geen gevolgen voor het geldende lidmaatschap.
 • De tweede keer dat er openstaande facturen ter incasso worden ingediend bij een incassobureau, heeft als gevolg dat het lidmaatschap zal worden beëindigd. Via de post volgt hierover nog één brief waarin in wordt aangegeven per wanneer het lidmaatschap beëindigd is/wordt.

Protocol handmatige betaling contributie

 • De leden die ervoor gekozen hebben zelf de contributie over te maken, ontvangen aan einde van de maand per email een factuur met de specificatie van het te betalen bedrag. Deze moet binnen 14 dagen voldaan worden.
 • Als de factuur niet tijdig wordt betaald, dan volgt een herinneringsfactuur met  een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Daarna volgt het protocol zoals hierboven vanaf het 3e punt is beschreven

Protocol contributie Jeugdfonds Sport

Voor leden die via het Jeugdfonds Sport of Stichting Leergeld lid zijn, geldt een ander protocol. Deze leden zijn- of worden hier separaat over geïnformeerd.

 • Indien de vergoeding vanuit Jeugdfonds Sport of Stichting Leergeld niet toereikend is voor de jaarcontributie, dan zal de ontvangen vergoeding naar rato worden verrekend met het te betalen/incasseren bedrag per betalingsperiode. Per incasseringsmoment ontvang je een aantal dagen voor de incasso per email een factuur met de specificatie van het te incasseren bedrag. Aan het begin van de vergoedingsperiode wordt je hierover per email geïnformeerd via fonds@turnstadgroningen.nl of incasso@turnstadgroningen.nl.
 • Indien de vergoeding vanuit Jeugdfonds Sportof Stichting Leergeld niet toereikend is voor alle wedstrijdkosten of kledingkosten, dan zal de ontvangen vergoeding worden verrekend met het totaal te betalen/incasseren bedrag aan wedstrijdkosten of kledingkosten. Een aantal dagen voor de incasso van deze kosten ontvang je per email een factuur met de specificatie van het te incasseren bedrag. Hierover wordt je per email geïnformeerd via fonds@turnstadgroningen.nl of incasso@turnstadgroningen.nl.
 • Alle contributiekosten en overige kosten (wedstrijdkosten / kleding) die buiten de door Jeugdfonds Sport of Stichting Leergeld aangegeven vergoedingsperiode vallen, dienen door de leden zelf te worden betaald. Hierover wordt je per email geïnformeerd via fonds@turnstadgroningen.nl of incasso@turnstadgroningen.nl.
 • Indien de contributie en overige kosten (gedeeltelijk) door het lid zelf dient te worden betaald, dan is het incassobeleid van Turnstad Groningen ook van toepassing op deze facturen/betalingen.